Zmeny v predloženom návrhu Klasifikačného poriadku (KP2011)

 

Klasifikačná komisia prekladá P-SBZ na posúdenie a schválenie návrh KP (tzv. verzia 2011), v ktorom boli oproti doteraz platnému návrhu realizované nasledovné zmeny:

 

Ďalej boli urobené niektoré zmeny týkajúce sa organizácii súťaží. Bola vypustená pôvodná príloha č.2, v ktorej bol zoznam tzv. akreditovaných súťaží, pričom zoznam akreditovaných súťaží odteraz bude na webe databázy SBZ.  KP požaduje od P-SBZ vypracovanie samostatného a aktualizovaného kalendára súťaží.

 

V časti reklamácie udelenia MB boli spresnené  termíny pre tieto reklamácie. Boli aktualizované zoznamy administrátorov MB a členov komisie. V texte KP boli spresnené niektoré výrazy, ktoré dávali možnosť  na nejednoznačnú interpretáciu a boli zneužívané na účelové reklamácie udelenia MB.

 

Celkovo možno nový návrh KP pokladať za ďalší krok v upresňovaní pravidiel pre udeľovanie MB, za ďalší odklon od predošlého individualistického rozhodovania o udeľovaní MB. Nový KP by mal byť transparentnejší v ohľadom jasnosti jednotlivých pravidiel a liberálnejší v udeľovaní MB hlavne pri oceňovaní rôznych atypických súťaží.  Zároveň sa ukázalo, že sa splnili v podstate všetky predpokladané problémy uvedené v súhrne správy ku verzii KP 2010, kde sa očakávali prípadné problémy s limitami pre kovové body alebo s akreditáciou súťaží.  Preto KK teraz znížila limit pre strieborné body  (v podstate na asi najmenší možný) a preto apeluje na P-SZB, aby v rámci organizovanosti nášho bridžu nepodcenilo tvorbu kalendára súťaží a zároveň aby podporovalo úsilia o akreditáciu súťaží, ktoré je aj časťou našich bridžových funkcionárov pokladané za zbytočné.  Záverom možno povedať, že na rozdiel od predošlej verzie KP predkladaná verzia neobsahuje žiadne nejaké očakávané problémy, čo však samozrejme neznamená, že nás realita nepresvedčí o tom, že budú potrebné ďalšie zmeny.